تصویب نامه در خصوص تعیین میزان حق الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارایه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار

شماره۱۱۸۰۰۶/ت۵۴۸۵۲هـ                                        ۱۳۹۶/۹/۲۵
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱/۸۹۰۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۱ وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:
میزان حق­الامتیاز کارورهای (اپراتورهای) ارایه­کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سیار با رعایت شرایط مقرر در مصوبه شماره (۲) جلسه شماره (۲۶۱) مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال تعیین می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری