تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه ای

شماره۱۱۸۰۱۷/ت۵۴۸۴۳هـ                                         ۱۳۹۶/۹/۲۵
وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسـه ۱۳۹۶/۹/۱۹ به پیشنهاد مجمع عمومی فوق­العـاده شرکت ملی نفت ایران و به استناد ماده (۴) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه­ای، تا سقف مبلغ یک میلیون و یکصد و یازده هزار و ششصد و بیست و یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸۰ر۶۲۱ر۱۱۱ر۱) ریال منقسم به یکصد و یازده میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و یکصد و هجده (۱۱۱/۱۶۲/۱۱۸) سهم ده میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریالی افزایش می­یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری