اصلاح تصویب نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳

شماره۱۲۶۳۶۳/ت۵۴۹۲۳هـ                                            ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۳ به پیشنهاد شماره ۳۴۹۰۸/۱۱۴۴۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در مقدمه دستورالعمل پیوست تصویب­نامه شماره۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ عبارت «اعضای دبیرخانه» حذف و عبارت «اصلاحیه توسط دبیر شورای عالی یادشده جهت اجرا ابلاغ خواهد شد» به عبارت «اصلاحیه به تصویب هیأت وزیران می­رسد» اصلاح می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری