اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

شماره۱۲۶۳۵۸/ت۵۴۸۸۶هـ                                                ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۹/۱۲ به پیشنهاد شماره ۳۴۴۲۹/۱۱۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اسـاسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:
در بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور موضوع بند (۲) تصویب­نامه شماره ۷۳۵۲۳/ت۵۴۳۷۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۵ واژه «، اجرا» حذف و عبارت «همچنین اجرای طرح­های بیمارستانی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در مواردی که به موجب قوانین به شرکت محول می­گردد.» به انتهای آن اضافه می­شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۳۶۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری