تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدشهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان

شماره۱۲۶۳51/ت54948هـ                                            ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
هیات وزیران در جلسه 1396/10/06 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد بند 3 ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور-مصوب 1360-تصویب کرد:
آقای سید شهاب الدین چاوشی به عنوان استاندار سمنان تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور-اسحاق جهانگیری