آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

شماره۹۰۰۰/۴۹۲۱۲/۱۰۰                                          ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۹۱۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره۹۰۰۰/۴۹۱۱۶/۱۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد
در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری،‌ آیین‌نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.
مقدمه
به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه­های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه­ها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پرونده­ها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد.
ماده۱ـ واژه­ها و عبارات بکار رفته در این آیین­نامه به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛
ب ـ هیأت عامل: هیات عامل سازمان؛
ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیرشاغل که بر اساس این آیین­نامه انتخاب می­گردند؛
د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت­ها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه می­نمایند.
ماده۲ـ‌ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می‌شود، با پیشنهاد رییس سازمان و تصویب رییس قوه قضاییه است.
ماده۳ـ به منظور تدوین و تصویب سیاست­ها و خط ­مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، هیأت عامل، به ریاست رییس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می‌گردد. هیات فوق مرکب از اشخاص زیر است:
ـ رییس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛
ـ نماینده دادستان کل کشور؛
ـ نماینده وزیر دادگستری؛
ـ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛
ـ معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛
ـ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛
ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛
ـ مدیرکل حفاظت و اطلاعات سازمان؛
ـ رییس گروه پزشکی معتمد؛
تبصره۱ـ محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیأت، سازمان می­باشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.
تبصره۲ـ رییس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب می­شود، به عنوان دبیر هیأت می­باشد.
ماده۴ـ وظایف هیأت عامل به شرح زیر می­باشد:
الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی؛
ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین­نامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛
ج ـ پیشنهاد و تدوین دستـورالعمل­ها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می­رسد؛
د ـ پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛
هـ ـ پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رییس قوه قضائیه؛
و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛
ماده۵ ـ گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیأت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رییس سازمان برسد.
ماده۶ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی