اصلاح تصمیم نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴

شماره۱۳۳۲۶۰/ت۵۴۹۸۶هـ                                                             ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
در تصمیم­نامه شماره ۲۲۴۷۰/ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۲/۴ سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی جازموریان، از «شرکت سرمایه­گذاری سهام عدالت استان کرمان» به «شرکت سازمان عمران کرمان» اصلاح می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری