تنفیذ آیین نامه های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات بعدی آنها

شماره۱۳۵۰۴۱/ت۵۵۰۰۱هـ                                                               ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
سازمان حفاظت محیط زیست
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأییدیه دستگاه­های ذی­ربط و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تا زمان لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ ، آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن
و اصلاحات بعدی آنها به عنوان آیین‌نامه‌های قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ با رعایت احکام قانون اخیرالذکر تنفیذ می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری