تصویب نامه در خصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش

شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵هـ                                            ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۶۲/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای­عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) و بند (الف) ماده (۳) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:
سازمان مسئـول، موضوع فعالیت و محـدوده منطقه ویژه اقتـصادی شوش به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری