اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 دیوان عدالت اداری

تاریخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 709-710 کلاسه
پرونده: 85/177، 517
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری – آقای حسین درخشنده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3، 6، 11، 13، 15 و 21 دیوان
عدالت اداری.
مقدمه: الف- شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/82 موضوع شکایت آقای مصطفی
کریمی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح سنوات خدمت در حکم
بازنشستگی و افزایش 12% سال 1381 به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 28/8/1383 چنین
رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض حکم
معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده و از طرفی حکم اصداری صحیحاً صادر و هیچگونه
مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله
اثباتی است، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که
موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و
حکم به رد شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه پانزدهم در رسیدگی به
پرونده کلاسه 82/1030 موضوع شکایت آقای قربانعلی ابوذری به طرفیت، سازمان
بازنشستگی کشوری به خواسته، اصلاح حکم ریالی به شرح دادنامه شماره 1247 مورخ 21/6/
1384 چنین رأی صادر نموده است، سازمان بازنشستگی کشوری به شرح جوابیه مورخ 5/7/
1382 اجمالاً نحوه احتساب حقوق بازنشستگان در سال 1381 را بر مبنای دو مصوبه از
جمله مصوبه شماره 9434/ت
26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران که طبق آن 12% به حقوق بازنشستگان اضافه گردیده
و ثانوی آیین‎نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور می‎باشد
که در خصوص بازنشستگان قبل از سال 1379 تصویب گردیده و با جدول مندرج در بند 4 این
آیین‎نامه هماهنگ می‎گردد و سپس وفق بند (ج) ماده 7 آیین‎ نامه 10% به حقوق وی
اضافه گردیده و اقدامات معموله را مطابق مقررات دانسته و رد شکایت را استدعا
نموده‎ اند. اینک این شعبه دیوان بنابه مراتب معروضه و لحاظ رأی وحدت رویه شماره
440- 421 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چون افزایش قانونی حقوق بازنشستگی شاکی در
ابلاغ موضوعـه خواسته از هر حیث بـر مبنای مصرحات قانونی فوق‎الذکر اعمال و احتساب
گردیده در نتیجه تضییع
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
حقی نسبت به مشارالیه متصور و ثابت نمی‎باشد و مآلاً با عدم احراز تخطی از مقررات
قانونی فوق‎الاشعار از جانب سازمان مشتکی عنه مستفاد از مفهوم مخالف شق (پ) بند یک
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎دارد. ج- شعبه
بیست و یکم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1053 موضوع شکایت، حکمعلی رحمتی به
طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، افزایش 12% حقوق بازنشستگی طبق مصوبه
هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 237 مورخ 20/3/1385 چنین رأی صادر نموده است، با
عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده نظر به اینکه اداره طرف شکایت حسب
مدارک ابرازی، خواسته شاکی را اجابت نموده و شاکی نیز با عنایت به بند 4 و 5 مصوبه
9288/ت26490ه‍ مورخ 4/3/1381 و نیز بند 4 مصوبه 9434/ت6390 مورخ 5/3/1381 هیأت
وزیران بیش از آن مستحق نمی‎باشد و موضوع شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد،
علیهذا دعوی در وضعیت حاضر قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن را صادر و اعلام
می‎دارد. د-1- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2346 موضوع شکایت آقای هادی
اعتمادی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، عدم اجرای قانون مربوط به
افزایش 12%
حقوق بازنشستگی سال 1382 مصوبه شماره 9434/ت26490 هیأت وزیران و تقاضای افزایش
پرداخت به شرح دادنامه شماره 2686 مورخ 10/10/1384 چنین رأی صادر نموده است، در
خصوص شکایت فوق با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکی و مدارک
ارائه شده از سوی وی نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه هیأت وزیران به شماره 9434/
ت26490 مورخ 5/3/1381 که مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی عنه می‎باشد افزایش
12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‎ها ایجاد هماهنگی
بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان با توجه به
تورم‎های موجود در جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و خواسته
او از موارد مشمول مصوبه مذکور می‎ باشد. لذا این شعبه شکایت را وارد دانسته و حکم
بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% حقوق بازنشستگی از 1/1/1381 در حق
نامبرده صادر می‎نماید. د-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه
84/1508 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشـوری نسبت بـه دادنامه شماره
2686 مورخ 10/10/1384 شعبه سوم دیوان به شرح دادنامه

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
شماره 18 مورخ 14/1/1385 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و
استوار نموده است. ه‍-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1619 موضوع شکایت
خانم اشرف کمالی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، عدم اجرای قانون
مربوط به افزایش 12% حقوق بازنشستگی سال 1381 موضوع مصوبه شماره 9434/ت26490 هیأت
وزیران و تقاضای افزایش و پرداخت آن به شرح دادنامه شماره 1548 مورخ 30/8/1384
چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب مفاد مصوبه هیأت وزیران به شماره 9434/
ت26490 مورخ 5/3/1381 که مؤخر بر مصوبات دیگر مورد ادعای مشتکی عنه می‎باشد،
افزایش 12% حقوق بازنشستگان را تجویز نموده و هدف از تصویب این مصوبه‎ها ایجاد
هماهنگی بین حقوق بازنشستگان قدیم و جدید و نیز بالا بردن قدرت مالی بازنشستگان با
توجه به تورم‎های موجود در جامعه و افزایش سنواتی درصدهای تورم بوده و شاکی بالا و
خواسته او از موارد مشمول مصوبه مذکور می‎باشد. لذا این شعبه شکایت شاکی را وارد
دانسته و حکم بر الزام سازمان بازنشستگی کشوری بر افزایش 12% حقوق بازنشستگان از 1
/1/1381 در حق نامبرده صادر می‎نماید. ه‍-2- شعبه نهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به
پرونده کلاسه 8
4/1357 موضوع تقاضای تجدیدنظر، سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به دادنامه شماره 1548
مورخ 30/8/1384 شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 1928 مورخ 29/11/1384 با رد
تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. و-1- شعبه سیزدهم
در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1284 موضوع شکایت آقای نصرت‎الله وفائی به طرفیت
سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، اعمال افزایش 12% حقوق بر طبق مصوبه 9434/
ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران به شرح دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384
چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه
بگیران دو مصوبه در سال 1381 به شماره‎های 9288/ت26490ه‍ مورخ 4/3/1381 و 9434/
ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 از سوی هیأت وزیران به تصویب رسیده است و هر یک از مصوبات
مذکور با یکدیگر متفاوت بوده و مقررات خاصی را در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان
بیان نموده و از جهت تاریخ و زمان تصویب با یکدیگر تفاوت داشته و علی‎الاصول هر یک
از مصوبات با عنایت به زمان تصویب مبین اعمال امتیازات خاصی در مورد آنان می‎باشد
بر این اساس باید هر دو مصوبه در خصوص بازنشستگان و وظیفه بگیران اعمال گردد،
تعطیل یا عدم اجرای
یکی از دو مصوبه مغایر با فلسفه واضع آن یعنی هیأت وزیران می‎باشد. اداره بر حسب
منافع و مصالح خویش مخیر به انتخاب یکی از دو مصوبه درجهت

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
اعمال نمی‎باشد. شعبه با عنایت به مراتب معنونه شکایت مطروحه را صحیح و صائب
تشخیص، حکم به ورود شکایت و اجرای تواماً هر دو مصوبه در خصوص وی از جمله 12% حقوق
در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران را صادر می‎نماید. و-2- شعبه نهم تجدیدنظر در
رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1301 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان بازنشستگی کشوری
نسبت به دادنامه شماره 1443 مورخ 29/8/1384 شعبه سیزدهم دیوان به شرح دادنامه
شماره 1941 مورخ 29/11/1384 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و
استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسای شعب
بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام
مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
هر چند تاریخ اجرای بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و همچنین مصوبه
شماره 9434/ ت26490ه‍ مورخ 5/3/1381 هیأت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی و
وظیفه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمولین مصوبه مزبور به میزان 12% از تاریخ 1/1/
1381 تعیین شده است، لیکن مدلول بند (ل) تبصره 4 قانون فوق الذکر در باب اختصاص
اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور جهت هماهنگی حقوق بازنشستگان
کشوری و لشگری قبل از سال 1379 مفهم ضرورت تقدم امر هماهنگی موضوع بند (ل) تبصره 4
قانون بودجه سال 1381 کل کشور درباره حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران سنوات قبل از
1379 و تعیین تکلیف آنان از این حیث و متعاقباً افزایش 12% حقوق بازنشستگی و وظیفه
مطلق کارکنان کشوری و لشگری بازنشسته مشمول قانون که حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان
تا پایان سال 1380 برقرار شده است می‎باشد، بنابراین دادنامه‎های صادره مشعر بر
الزام سازمان بازنشستگی کشوری به اعمال بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل
کشور درباره شاکیان و متعاقباً افزایش حقوق بازنشستگـی و وظیفه آنان پس از امـر
هماهنگی صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد
قسمت ا
خیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در
موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031