ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها

تاریخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 711 کلاسه پرونده: 82/661
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حجت جعفری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‎ها.
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، براساس بخشنامه صادره وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داروخانه‎ها مجازند به ازاء پذیرش و تحویل هر نسخه
به بیمار که بهای داروی آن بیشتر از 3000 ریال باشد مبلغ 1800 ریال و کمتر از 3000
ریال را 1300 ریال دریافت کنند و از ساعت 10 شب به بعد نیز این ارقام به ترتیب به
2000 ریال و 1600 ریال افزایش می‎یابد. با عنایت به اینکه قبل از سال 1359 دکتر
داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‎گذار می‎توانست غیر از داروساز نیز
باشد. اما از سال 1358 امتیاز تأسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده است و لاغیر
در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه
سرمایه گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است
که ممکن است دکتر داروساز و یا متخصص شیمی باشدو همچنین حق فنی جدید که ظاهراً از
سالهای 1370 به بعد به موجب مصوبه شورای معاونین وزارت مذکور به بیمار تحمیل شد
بدعت جدیدی است چون دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصاراً در داروخانه
فروخته می‎شود سود فروش خود را به دست می‎آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی
ندارد.
ممکن است گفته شود که تعیین تعرفه حق فنی پزشکان از وظایف وزارت مذکور است. این
تعرفه صرفاً به همان حق‎العلاج پزشکان و تعرفه آزمایشگاهها و رادیولوژی‎ها متعلق
است و نه داروخانه. داروخانه سود خود را از فروش دارو بدست می‎آورد و شرکتهای
تولید دارو سود داروخانه‎ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‎ اند. لذا
دادن حق فنی به نظر می‎رسد مبنای قانونی ندارد و تحمیلی است به بیماران، لذا
تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوط را دارد. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12100/د مورخ 24/10/
1384 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره 2232/د مورخ 16/2/1384
متعاقب مصوبـه هیأت وزیران بـه شماره 71858/ت32310 مـورخ 9/12/1383 توسط ایـن حوزه
به کلیه دانشگاهها
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
ارسال گردیده است، این ایراد بر دادخواست شاکی وارد است که ادعا متوجه بخشنامه این
معاونت نمی‎باشد و این اقدام هر ساله پس از مصوبه هیأت وزیران اقدام و اجراء
می‎گردد. ماهیتاً نیز اعلام می‎دارد، علاوه بر مستندات هیأت وزیران، طبق بند 15 از
ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تعیین مبانی محاسبه هزینه‎های خدمات
دارویی و تعیین تعرفه‎های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف وزارت متبوع
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا
و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا
قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت
عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق
فنی به داروسازان در داروخانه‎ها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع
به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد


خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031