نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 82/456 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

تاریخ: 24/10/85 شماره دادنامه: 713 کلاسه
پرونده: 85/747
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه 82/456 شعبه هفتم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته
است، با توجه به اعتراض محکوم‎علیه و نامه‎هائی که از سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران مازندران ارائه نموده‎اند اعلام اشتباه می‎نماید و به استناد تبصره یک
ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای نقض آن را از هیأت عمومی دارم. هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیـدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و عنایت به عبارت «منظور از خانواده شهداء،
جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از
لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‎باشند که به ترتیب
از مزایای این قانون استفاده خواهند کرد فرزندان شاهد و مفقودین و ازکارافتاده کلی
در استفاده از تسهیلات فوق نسبت به سایر ایثارگران موضوع این قانون اولویت دارند.»
مذکور در تبصره 2 ماده واحده قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهدا،
جانبازان ازکارافتاده، اسراء و مفقو‎دالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و
همچنین افرادی که حداقل 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت
نموده‎اند مصوب 1367 که مفهم جواز استخدام یکی از اعضاء خانواده جانباز از
کارافتاده کلی با رعایت اولویت است، اشتباهی در مدلول دادنامه قطعی شماره 681 مورخ
31/6/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی به لحاظ عدم تحقق و
اجتماع شرایط قانونی لازم مشهود نیست و موردی برای اعمال تبصره‎های یک و 3 الحاقی
به ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در زمینه نقض دادنامه مزبوروجود ندارد.
/

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031