تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای یولاگلدی مرکز دهستان یولاگلدی بخش مرکزی شهرستان شوط در استان آذربایجان غربی به شهر

شماره۱۳۹۱۹۲/ت۵۴۵۴۳هـ                                                                ۱۳۹۶/۱۱/۳
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۶۸۲۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ وزارت کشـور و بـه استـناد ماده (۱۳) قانون تـعاریف و ضـوابط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:
۱ـ روسـتای یولاگـلدی مرکز دهستـان یولاگلدی بخـش مرکزی شهرستان شوط در استـان آذربایجان ­غـربی به شـهر تبـدیل و به عنـوان شـهر یولاگلدی شناخته می­شود.
۲ـ روستای عظیم کندی از توابع دهستان یولاگلدی به عنوان مرکز دهستان مذکور
تعیین می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری