تصویب نامه در خصوص تبدیل روستای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر

شماره۱۳۹۱۹1/ت۵۴۵11هـ                                                               ۱۳۹۶/۱۱/۳
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره 50724 مورخ ۱۳۹۶/4/4 وزارت کشـور و بـه استـناد ماده (۱۳) قانون تـعاریف و ضـوابط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:
روسـتای کرفس از توابع دهستان درجزین علیا بخش قروه درجزین شهرستان رزن در استان همدان به شهر تبدیل و به عنوان شهر کرفس  شناخته می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری