تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه

شماره۱۳۹896/ت55037هـ                                                   1396/11/04
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و
تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی
برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:
۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ ارزیابی و معاینه پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی در مراکز خیریه
تبصره۱ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می­توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.
تبصره۲ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) پروانه­ دار در صورتی می­توانند از تعرفه­های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره۳ـ متوسط زمان ارزیابی و معاینه برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می شود.
ب ـ سقف ضرایب تعرفه­های خدمات تشخیصی و درمانی:
۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی: ۶۰۰ر۹ ریال.
۲ـ ضرایب کای کلیه خدمات و مراقبت­های سلامت بر مبنای کای واحد: (۶۰۰ر۲۸۵) ریال.
۳ـ ضریب ریالی کا در خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (به استثنای خدمات کد ۷ و ۸) که با علامت # مشخص شده‌اند، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شود، یکسان و با ضرایب تعدیل شده: (۰۰۰ر۱۶۲) ریال.
۴ـ ضریب ریالی کلیه خدمات (پاراکلینیک) کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت (کدهای ۷ و۸ کتاب) (۵۰۰ر۱۴۷) ریال.
۲ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان­های مشمول به شرح جدول ذیل تعیین می‌شود:
(ارقام به ریال)
۳ـ سهم سازمان‌های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ معادل نود (۹۰ %) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.
ب ـ معادل هفتاد (۷۰%) درصد تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی.
معاون اول رئیس‎جمهورـ اسحاق جهانگیری