اصلاح تصویب نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴

شماره۵۵۰۳۷/۱۴۱۴۸۹                                                                          ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
نظر به اینکه در قسمت (۴) جزء (ب) بند (۱) تصویب­نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ۱۳۹۶/۱۱/۴ و در جدول بند(۲) تصویب­نامه مذکور عبارت­های «پیراپزشکی (پاراکلینیک)»، «تخت بخش پشتیبان مراقبت­های ویژه ( POSTCCU )»، «تخت بخش مراقبت­های ویژه قلبی ( C.C.U )»، «تخت بخش­های مراقبت­های ویژه عمومی، کودکان، ریه و نوزادان بیمار یا نارس ( I.C.U جنرال، PEDICU ، N.I.C.U و RICU )» و «تخت بخش مراقبت­های ویژه سوختگی ( BICU )» به ترتیب به صورت عبارت­های «پاراکلینیک»، «تخت بخش Post CCU »، «تخت بخش C.C.U »، «تخت بخش I.C.U جنرال، Ped ICU و N.I.C.U . RICU » و «تخت پوشش BICU » تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی