اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

شماره۱۴۱۵۸۹/ت۵۴۷۸۰هـ                                                       ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۶۶۵۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
بند (ب) ماده (۲) آیین­نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب­نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن لغو و عنوان بندهای (ج) و (د) به بندهای (ب) و (ج) اصلاح می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری