اصلاح بند (1) تصویب نامه شماره 77980/ت49111ک مورخ 1392/4/4

شماره141699/ت49111هـ                                                          ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (1) تصویبنامه شماره 77980/ت49111ک مورخ 1392/4/4، عبارت (پس از دریافت مجوز از مراجع قانونی ذیربط) بعد از عبارت (چیپس چوب) اضافه می شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری