تصویب نامه در خصوص عضویت آقایان سیدضیاء هاشمی و مهدی حجت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۴۱۶۸۱/ت۵۴۱۳۳هـ                                                   ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۳۸۳۰/و مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (۶) ماده (۴) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب ۱۳۴۹ ـ تصویب کرد:
آقایان سید ضیاء هاشمی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شوند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری