تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال

شماره۱۴۱۷۴۲/ت۵۴۹۹۵هـ                                                             ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۲۲۸۶۱۳ـ ۱۸۶۱۴ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین­المللی ـ مصوب ۱۳۲۴ـ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ هفتصد و نود و چهار میلیارد و هشتصد و نود و چهار میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و بیست و شش و هشتاد و هفت صدم (۸۲۶/۸۷ر۸۳۱ر۸۹۴ر۷۹۴) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام نماید.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری