تصویب نامه در خصوص خروج شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی

شماره۱۴۱۷۹۹/ت۵۴۷۳۷هـ                                                  ۱۳۹۶/۱۱/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:
شرکت خدمات عمومی و بهداشتی صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت ۴۳۱۸۱ک مورخ ۱۳۸۸/۶/۷ خارج می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری