اصلاح تصویب نامه مربوط به تعیین اعضای هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری

‌اصلاح
تصویب‌نامه مربوط به تعیین اعضای هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری
1358.02.24 - 5096 - 1358.02.25 - 194
&‌استخدام قضات و تشکیلات دادگستری - استخدام کشوری
&‌وزارت دادگستری
‌هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1358.2.24 بنا به
پیشنهاد وزارت دادگستری تصویب نمودند: جنابان آقایان غلامرضا‌شریفی‌اقدس رییس شعبه
سوم دیوان عالی کشور و یدالله قانع رییس کل دادگاه‌های استان مرکز و محمود مهاجر
صمصامی دادیار دیوان عالی کشور به جای‌جنابان آقایان مهدی سجادیان رییس دیوان عالی
کشور و فتح‌الله بنی‌صدر داستان کل کشور و هاشم طباطبایی رییس شعبه دیوان عالی
کشور به عضویت اصلی‌هیأت تصفیه و اصلاح تعیین و با این ترتیب تصویب‌نامه شماره
1806 مورخ 1357.12.29 اصلاح می‌گردد.
‌نخست‌وزیر - مهندس مهدی بازرگان