اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴)(مصوب جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شماره۹۶/۱۹۶۴۸/دش                                                                                           ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مدرسه عالی شهید مطهری
مصوبه «اصلاح و تکمیل تبصره ۲ ماده واحده تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری (مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۴)» که در جلسه ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ، ابلاغ می‌شود:
«تبصره۲ـ به منظور حفظ اثر میراثی و سابقه تاریخی و حوزوی مدرسه عالی شهید مطهری، مسجد و محل کنونی این مدرسه کماکان با نام مدرسه عالی و در چارچوب وقف‌نامه مورد استفاده قرار خواهدگرفت و تمامی واحدهای دانشگاهی، وابسته به مدرسه عالی می‌باشد و ریاست دانشگاه شهید مطهری با تولیت مدرسه عالی شهید مطهری یا شخص واجد شرایطی که وی منصوب می‌نماید، خواهدبود.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی