اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس، بیستون

شماره۱۵۳۱۶۶/ت۵۴۴۱۶هـ                                                                                    ۱۳۹۶/۱۲/۲
وزارت نیرو
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶/۲۰۰۲۷/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ وزارت نیرو و به استناد ماده (۲۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:
در ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت­های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج­ فارس، بیستون موضوع تصویب­نامه­های شماره ۱۸۲۲۸۸/ت۳۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰، شماره ۱۸۲۲۹۱/ت۳۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰، شماره ۱۸۲۳۰۰/ت۳۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰، شماره ۱۸۲۳۴۴/ت۳۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ و شماره ۱۸۲۲۹۹/ت۳۵۹۶۰هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۰ عبارت «شرکت مادر تخصصی تولید نیرو برق حرارتی» به ترتیب جایگزین عبارت­های «شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)» و «شرکت توانیر» می­شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۶/۱۰۲/۴۳۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری