اصلاح بند (١ )تصویب نامه شماره ١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ مورخ ١٣٩۶/١٢/۶

١٠/١٢/١٣٩۶                      ١۵٨١۶٢/۵۵١۴٨شماره


مورخ ١٣٩۶/١٢/۶اصلاح بند (١ )تصویب نامه شماره ١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ

وزارت جھادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
نظر به اینکه در بند(١ )تصویب نامه شماره١۵۵٢٣٧/ت۵۵١۴٨ھـ مورخ١٣٩۶/١٢/۶ ،عبارت «ردیف تعرفھ ھای (٠٢٠١٣٠ )و (٠٢٠٢٣٠ )وتعرفھ ھای ذیل آنھا» به صورت عبارت «ردیف تعرفھ ھای (٠٢٠٢١٠١٠ )و (٠٢٠١١٠١٠ ) تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام
می شود.


                               دبیر ھیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی