اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی


شماره۱۵۸۶۳۴/ت۵۴۸۸۱هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۹ به پیشنهاد شماره ۵۹۳ ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۷ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (پ) ماده (۷۵) آیین­نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب­نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «مؤسسات دولتی» عبارت «و شرکت­های دولتی» اضافه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری