تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شماره۱۶۲۶۷۳/ت۵۵۱۵۹هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
تنفیذ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی و به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت۴۶۴۲۸هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن، با اضافه شدن عبارت «نهاد عمومی غیردولتی» پس از عبارت «با شخصیت حقوقی» در ماده (۲)، تنفیذ می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری