تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی»


شماره۱۵۸۹۶۹/ت۵۵۰۹۲هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی»

وزارت نیرو ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۶/۱۲/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با کم­آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه از طریق پیگیری امور زیر در چهارچوب قوانین مربوط، کارگروه ملی «سازگاری با کم آبی» با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و رؤسای سازمان­های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می­شود. هر یک از دستگاه­های اجرایی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط تکالیف قانونی خود را در این زمینه انجام می­دهند و تشکیل کارگروه مذکور برای هماهنگی بین دستگاه­های اجرایی بوده و نافی مسئولیت آنها در انجام وظایف ذاتی و قانونی نیست:

الف ـ تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف (شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست) از طریق بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چهارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه/ استان.

ب ـ برنامه ریزی و هماهنگی­های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم­آبی و با توجه به سهم کاهش منابع آب در اختیار بخش کشاورزی براساس بند (الف) و در چهارچوب الگوهای کشت مصوب وزارت جهادکشاورزی در هر حوضه/ استان.

پ ـ پشتیبانی از تدابیر استان­ها درخصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان/ منطقه.

ت ـ نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه­ها در کارگروه­های استانی موضوع بند (۲).

۲ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان­ به ترکیب شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی موضوع ماده (۶) تصویب­نامه شماره ۸۵۱۶۶/ت۳۵۳۷۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۹ اضافه می­شوند و شورای مذکور به عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب­نامه یادشده، برای سیاست­گذاری و برنامه­ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم­آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش­های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چهارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام می­نماید.

۳ـ سیاست­های وزارت جهادکشاورزی برای واپایی (کنترل) سطح زیرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدودیت یا ممنوعیت کشت برنج (خارج از استان­های گیلان و مازندران) با توجه به محدودیت­های منابع آبی در حوضه­های آبریز/ استان اجرا می­شود.

۴ـ با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه­های اجرایی و سازمان­های عمومی مربوط به گونه­ای برنامه­ریزی کنند که تا پایان سال ۱۳۹۷ حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱۳۹۶ با روش­های مختلف از جمله انتخاب گونه­های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب­بر برای فضای سبز کاهش یابد.

۵ ـ تحویل حجمی آب برای کلیه مصارف از جمله کشاورزی با رعایت کارکرد مجاز انجام می شود. در صورت عدم رعایت سقف ساعت کارکرد درخصوص منابع آب زیرزمینی و مصرف برق بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‏برداری، بهای برق اضافی براساس مصارف تجاری محاسبه و دریافت می­گردد.

۶ ـ استانداران مکلفند پس از تصویب شورای برنامه­ریزی توسعه استان، منابع مالی موردنیاز تحقق اجرای این تصویب­نامه را از محل منابع مصوب مربوط در اختیار استان تأمین نمایند و در صورت عدم کفایت، نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز با پیشنهاد کارگروه ملی در هیأت وزیران تصمیم­گیری می­شود.

۷ـ در مواردی که برای جبران کمبود آب شرب در سقف الگوی مصرف بازنگری شده متناسب با شرایط کم­آبی، جابه­جایی حقابه­های کشاورزی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون توزیع عادلانه آب ضروری باشد، منابع مالی موردنیاز برای پرداخت مابه ازای حقابه جابه­جا شده، مطابق سازوکار بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تأمین می­شود.

۸ ـ در اجرای بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوی مصرف آب شرب و بهداشت، به صورت پلکانی و با رعایت اصل بازدارندگی و متناسب با شرایط آبی توسط وزارت نیرو جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می­شود.

۹ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت نیرو برای اطلاع­رسانی و برنامه­سازی مناسب همگانی از وضعیت منابع آب به طور مستمر، متناسب با سیاست های اتخاذ شده در کارگروه ملی اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری