مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان


شماره۶۷۱۰۷/۳۰۰                                   ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

پیرو بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۲/۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه بندی حریم شهر کرمان و دراجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات محترم وزیران به پیوست یک سری نقشه پهنه بندی حریم طرح جامع شهر کرمان، که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ کمیته فنی، و جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده است، جهت اجرا، ابلاغ می گردد.

ضمناً مقررگردید ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت، براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸، حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام مصوبه شورای عالی، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان تهیه و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی ارسال گردد.

دستور فرمایید مراتب به شهرداری مربوطه و سایر دستگاههای اجرایی ذ یربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداری با مراعات کامل جنبه های فنی، ضوابط و مقررات طرح و نیز همکاری مؤثر با شورای اسلامی شهر، موجبات تحقق اهداف مورد نظر فراهم گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ پیروز حناچی