نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره۱۱۳۲۱۶هـ/ب                                  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۴۸۰۵۹/ت۵۳۱۱۳هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱، موضوع: «واگذاری زمین در بخش (۳) شهرستان ساوه به عنوان معوض به آقای مجید خلیلی تهرانی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«مطابـق ماده (۶) لایحه قانونـی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب۱۳۵۸ شـورای انقلاب ـ «در مواردیکه دستگاه اجرائی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می باشد». علیهذا، مصوبه یادشده از این حیث که مصرّح به واگذار شدن زمین مطابق بهای عوض و معوض تعیین شده توسط هیأت کارشناسی مندرج در قانون نمی باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی