تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع


شماره۱۶۹۲۴۳/ت۵۵۲۲۵هـ                            ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای علی اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۷۴۹۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور ـ مصوب ۱۳۴۳ـ تصویب کرد:

آقای علی­اصغر احمدی به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت حمایت از صنایع موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه­های کشور، جایگزین آقای بهروز ریاحی می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری