تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت دادگستری جهت مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی


شماره۱۶۹۳۴۰/ت۵۵۲۲۱هـ                            ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست و بیست میلیارد (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت دادگستری جهت مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی

وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مشترک شماره ۶۰/۲۸۴۸۲۳
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب ۱۳۷۳ـ و تفسیر شماره (۵۳۱۸) مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان تصویب کرد:

۱ـ به منظور تحقق مأموریت های پیش بینی نشده و جبران بخشی از کسری های اجتناب ناپذیر کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای استانی مربوط جهت رسیدگی به پرونده ها و هزینه های اجتناب ناپذیر مبلغ دویست و بیست میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲۰) ریال از محل وجوه واریزی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ـ مصوب۱۳۷۳ ـ در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا مطابق مقررات مربوط در راستای حسن تحقق مأموریت های سازمان تعزیرات حکومتی هزینه شود.

۲ـ به منظور تأمین هزینه های اجتناب­ناپذیر و ضروری مربوط به بازرسی و نظارت کلیه اقلام مشمول طرح های نظارتی دولت در واحدهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مبلغ یکصد و هفت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۷) ریال از محل وجوه یادشده در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا مطابق مقررات مربوط هزینه شود.

۳ـ در مورد تخلفات صنفی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری