تصویب نامه در خصوص تمدید اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در سال ۱۳۹۷


شماره۱۶۹۲۶۵/ت۵۵۲۱۷هـ                            ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص تمدید اجرای تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ در سال ۱۳۹۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری