تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی


شماره۱۶۹۲۵۹/ت۵۵۱۹۰هـ                            ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور
 ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰ر۴۸) ریال به مبلغ پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۲) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری