اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور


شماره۵۴۷۸۲/۱۶۸۶۴۴                                ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
اصلاح ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در ماده (۷) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ عبارت «ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» به صورت عبارت «هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی