اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


شماره۱۶۹۴۷۵/ت۵۵۱۶۴هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهادهای شماره ۹۶/۴۹۹۵۱/۲۰/۱۰۰
مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ وزارت نیرو و شماره ۹۰/۲۵۹۰۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ وزارتخانه های
امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در ماده (۴) عبارت «تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفند سال ۱۳۹۶» می­شود.

۲ـ متون زیر به عنوان تبصره های (۴) و (۵) به ماده (۴) الحاق می­شوند:

تبصره۴ـ متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (۲۵) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (۲۵) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۳/۳۱ می توانند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه نمایند.

تبصره۵ ـ سهم سود بانک های عامل موضوع جزء (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۳۸۶/۵/۱۶ هیأت امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده نموده اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳ معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در آیین نامه تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری