اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری


شماره۶۷۲/ت۵۵۲۱۲هـ                                 ۱۳۹۷/۱/۸
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۱۷۴۶۶۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه در طرح های آمارگیری موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۱۲۴/ت۴۷۱۳۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۳، عبارت «در دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور» از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ حذف می گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری