اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷


شماره۱۶۹۲۶۳/ت۵۵۱۹۵هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۳۵۵۰۹/۱۶۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در صدر تصویب نامه بعد از عبارت «۱۳۹۶/۱۱/۴» عبارت «به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و به استناد تبصره یادشده» جایگزین عبارت «به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ » می شود.

۲ـ واژه «اسکله» جایگزین واژه «بندر» می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری