تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی


شماره۱۶۹۷۳۹/ت۵۵۲۲۲هـ                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تمدید مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۱۵۳۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۶) الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ تصویب کرد:

مهلت مقرر در ماده (۹) اصلاحی آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۵۳۲۰/ت۴۹۵۲۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری