تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


شماره۶۷۳/ت۵۵۱۹۱هـ                                  ۱۳۹۷/۱/۸
تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند

وزارت امورخارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۸ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۳۷۵/۴۸۰۷۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ وزارت امورخارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری