اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران


شماره۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ                               ۱۳۹۷/۲/۱۳

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه های ۱۳۹۶/۱۱/۴ و ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۴۵۵۷۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران موضوع تصویب نامه
شماره ۱۸۹۲۳/ت۳۰۱۳۴ه ا مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۷ و اصلاحات بعدی آن با تغییر عنوان به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در تمام مواد اساسنامه، عبارت «مسکن و شهرسازی» به عبارت «راه و شهرسازی» اصلاح می شود.

۲ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۱ـ نام شرکت، شرکت بازآفرینی شهری ایران است که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود.

۳ـ ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲ـ مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه نمایندگی یا واحدهای متناظر در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها ایجاد نماید.

۴ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال است که به یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) سهم ده هزار (۰۰۰ر۱۰) ریالی با نام تقسیم شده و صددرصد سهام متعلق به دولت بوده و کلاً توسط دولت به شرح زیر پرداخت شده و تأمین می گردد:

الف ـ مبلغ یکصد و شصت و هشت میلیارد و ششصد و شصت و سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و چهل و هشت (۸۴۸ر۶۸۵ر۶۶۳ر۱۶۸) ریال سرمایه ثبت شده شرکت تاکنون.

ب ـ مبلغ شصت و پنج میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون و یکصد و هفتاد و سه هزار و دویست و سی و هفت (۲۳۷ر۱۷۳ر۳۳۴ر۶۵) ریال بابت تجدید ارزیابی.

پ ـ مبلغ هفتصد و نود و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و هفده (۳۱۷ر۷۸۶ر۵۵۸ر۷۹۶) ریال از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

ت ـ مبلغ نود و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۸) ریال از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای به موجب رأی شماره (۴۷/۲۹) مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور.

ث ـ مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون و هشتصد و بیست و دو هزار و هفتصد و بیست و پنج (۷۲۵ر۸۲۲ر۴۹۱ر۴۰۰ر۲) ریال از محل منابع حاصل از اوراق مشارکت سنوات گذشته.

ج ـ باقیمانده به مبلغ شش هزار و چهارصد و هفتاد میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون و پانصدوسی و یک هزاروهشتصدوهفتادوسه (۸۷۳ر۵۳۱ر۹۵۱ر۴۷۰ر۶) ریال از محل اراضی واگذاری ازسوی سازمان ملی زمین و مسکن به قیمت کارشناسی که به سرمایه شرکت منظور و به قیمت دفتری از حساب اندوخته حاصل از تحصیل اراضی ملی و موات سازمان ملی زمین و مسکن کسر می گردد.

۵ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۶ـ هدف از تشکیل شرکت، راهبری و ساماندهی فعالیت ها و اقدامات لازم در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی، فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیررسمی که از این پس در این اساسنامه «محدوده های هدف» نامیده می شود در چهارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی شهروندان در چهارچوب سیاست های وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری ها، ساکنان و مالکان، اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و نهادهای محلی می باشد.

۶ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۷ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

مدیریت سرمایه های شرکت و فعالیت در زمینه برنامه ریزی جامع، کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری و دیگر اقدامات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت اعم از فرهنگ سازی، بسترسازی، اطلاع رسانی، طراحی، تجهیز منابع، سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی و بخش خصوصی و سایر مؤسسات و شرکت ها و شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط.

موارد زیر از وظایف شرکت می باشد:

الف ـ ایجاد هماهنگی و همراستاسازی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده های هدف در چهارچوب برنامه های عملیاتی بازآفرینی شهری.

ب ـ شناسایی و گونه بندی در زمینه احیا، بهسازی و نوسازی محدوده های هدف و تهیه طرح ها و برنامه های عملیاتی بازآفرینی در زمینه های یادشده در چارچوب سیاست ها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

پ ـ جلب، هدایت و تجهیز منابع مردمی، خیرین و سازمان ها و نهادهای غیردولتی از طریق انواع عقود شرعی و قانونی و با استفاده از ظرفیت های بازار پول و سرمایه داخلی و خارجی و بیمه کشور و همچنین دریافت انواع کمک های مالی و یارانه ای و جلب منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ نظارت وساماندهی برنامه‏های بهسازی و نوسازی محدوده‏های هدف باهمکاری دستگاه های ذی ربط، اعطای انواع بسته های حمایتی و مشوق ها برای جلب مشارکت های مردم، شهرداری ها و بخش غیردولتی نظیر تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ خرید، فروش، نقل و انتقال، اجاره و استیجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت،
تجمیع و تفکیک، احداث بنا بر روی املاک و مستحدثات و واگذاری املاک و اراضی معوض و واگذاری حق بهره برداری اراضی و املاک شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ج ـ تملک های مورد نیاز برای اجرای طرح های موضوع شرکت که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب ۱۳۵۸ـ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

چ ـ انجام فعالیت های آموزشی، مطالعاتی، فرهنگی و ارتقا و توسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف شرکت.

ح ـ ارایه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از رشد بی رویه شهرها از طریق شناسایی معضلات شهری مربوط به بافت های حاشیه ای و استفاده از ظرفیت های توسعه درونی این مناطق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت تصویب و ابلاغ به دستگاه های مرتبط.

خ ـ مدیریت، توسعه و تجهیز منابع مالی جهت بهسازی و نوسازی محدوده های هدف و استفاده بهینه از این منابع.

دـ بررسی و مطالعه و مستندسازی در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان و انتخاب روش های برتر و بهینه، آموزش و ترویج شیوه‏های برگزیده و اصول مرتبط با اهداف شرکت بین مدیران شهری، شهرداری ها و عموم ساکنان بافت ها.

ذـ بررسی و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست ها، برنامه های بلندمدت و میان مدت، ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی و فرسوده شهری و توسعه درون زا به وزارت راه و شهرسازی به منظور سیر مراحل تصویب در مراجع ذی صلاح و همچنین انجام عملیات لازم به منظور نظارت بر اجرای آنها به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

رـ پیشنهاد و پیگیری درخواست های عمومی حوزه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از دولت.

زـ حمایت از توسعه گران و سازندگان (اعم از انبوه سازان و پیمانکاران)، تشکل های مردم نهاد و نهادهای عمومی غیردولتی و حمایت از تأسیس و راه اندازی نهاد توسعه محله با تأکید بر تسهیل گری و ارایه خدمات فنی، اطلاع رسانی، آموزش و جلب سرمایه گذاران و سازندگان در محدوده های هدف.

ژ ـ همکاری و حمایت از برنامه های حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی و ارزشمند از طریق تملک، مرمت و بهره برداری مجدد در راستای سیاست های باز زنده سازی محدوده های هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

س ـ اجرای سایر مواردی که براساس قوانین برعهده شرکت قرار می گیرد.

۷ـ در ماده (۱۱)، عبارت «و صورت های مالی تلفیقی (برای شرکت های تابع)» حذف می‏شود.

۸ ـ در بند (۲) ماده (۱۳) عبارت «و صورت های مالی تلفیقی (برای شرکت های تابع)» حذف و بند (۸) ماده یادشده به شرح زیر اصلاح می شود:

۸ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مشارکت در سایر شرکت ها، نهادها و مؤسسات عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۹ـ متن زیر به انتهای ماده (۱۵) اضافه و در تبصره (۲) آن عبارت «و یا تعدادی از شرکت های زیرمجموعه» حذف می شود:

«در صورت بازنشستگی، استعفا، عزل، فوت و یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای هیأت مدیره غیرممکن گردد، جانشین آنان به ترتیب یادشده تعیین می شود. قبول استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت با رییس مجمع می باشد.»

۱۰ـ ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف ـ در انتهای بند (۱) عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه شود.

ب ـ در بند (۳) عبارت «و سیاست های کلان» بعد از عبارت «خط مشی» اضافه شود.

پ ـ بند (۴) حذف می شود.

ت ـ بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

۵ـ رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی عادی برای تصویب.

ث ـ بندهای (۷) و (۸) حذف می شود.

ج ـ بند (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:

۹ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع معامله، مشارکت و سرمایه گذاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ بند (۱۰) حذف می شود.

ح ـ بند (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

۱۱ـ اجرای برنامه های آموزشی مربوط برای کارکنان شرکت و کارکنان ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در سقف بودجه مصوب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ در ابتدای بند (۱۴) عبارت «مدیریت و راهبری و نظارت بر» اضافه و عبارت های «و شرکت های تابع» حذف می شود.

دـ بند (۱۵) حذف می شود.

ذـ بند (۱۸) حذف می شود.

رـ در بند (۲۰) عبارت «شرایط و چگونگی» بعد از عبارت «درخصوص» اضافه می شود.

زـ شماره بندهای ماده (۲۰) اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (۱۷) و (۱۸) الحاق می‏شود:

۱۷ـ تصویب شرایط و ضوابط واگذاری امور و اختیارات موضوع ماده (۴) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ مصوب ۱۳۸۷ـ.

۱۸ـ اتخاذ تصمیم درخصوص امور رفاهی کارکنان در چهارچوب مقررات مربوط.

۱۱ـ در ماده (۲۲)، عبارت «یا شرکت های زیر مجموعه» به عبارت «یا مدیران کل راه و شهرسازی استان ها» اصلاح می شود.

۱۲ـ به انتهای بند(۶) ماده (۲۴)، عبارت «ولو کراراً و یا تعیین نماینده حقوقی» اضافه می شود.

۱۳ـ ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۳۰ـ شرکت از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی و سایر فعالیت های اجرایی تابع اهداف و سیاست ها و ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی می باشد.

۱۴ـ در ماده (۳۲) عبارت های «عملکرد» حذف می شود.

۱۵ـ متون زیر به عنوان مواد (۳۳) و (۳۴) الحاق می شود:

ماده۳۳ـ در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیأت مدیره و مدیرعامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها تفویض می گردد، هیأت مدیره می تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد (۵%) از بودجه سالانه شرکت را برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان های ذی ربط اختصاص دهد.

ماده۳۴ـ اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت از محل وجوه عمومی دولت براساس ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ به ادارات کل راه و شهرسازی استان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل ابلاغ است.

این متن به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۴۹۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری