اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶


شماره۵۵۲۹۸/۱۳۳۱۸                                  ۱۳۹۷/۲/۱۱

اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه در بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ عبارت «عضو غیرموظف» به صورت عبارت «عضو موظف» تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی