تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت


شماره۱۴۰۳۷/ت۵۵۳۲۶هـ                               ۱۳۹۷/۲/۱۳

تصویب نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۹ به پیشنهاد وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه، صادرات هرگونه قیر (به جز قیر معدنی و قیر صادراتی از محل ورود موقت موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ) با رعایت سایر مقررات موکول به موافقت وزارت نفت است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری