الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم


شماره۱۷۴۲۴/ت۵۴۶۲۹هـ                               ۱۳۹۷/۲/۲۰

الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی

 قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۴
سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) آیین­نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم موضوع تصویب­­نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۹ الحاق می­شود:

تبصره۳ـ ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (۲) و (۳) بوشهر از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲%) تعیین می­شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری