تصویب نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی


شماره۱۷۲۴۰/ت۵۵۳۵۴هـ                               ۱۳۹۷/۲/۱۹

تصویب نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی

و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۱۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۶ برقرار شده اند، به ترتیب برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار به میزان (۱۹/۵%) و برای سایر سطوح به میزان (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری