اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور


شماره۵۵۲۵۷/۱۹۸۳۶                                  ۱۳۹۷/۲/۲۴

اصلاح تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده

قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشورـ سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر به اینکه در تبصره ماده (۲) آیین­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶، عبارت «و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست­های سیاسی وزارت امور خارجه» بعد از عبارت «مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می­شود.

دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی