تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی


شماره۱۸۶۴۶/ت۵۵۳۵۵هـ                               ۱۳۹۷/۲/۲۳

تصویب نامه در خصوص تعیین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی

و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۱۰/۲۲۰/۴۸۴۰۶۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی به ترتیب به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون های مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اسلواکی و لیتوانی تعیین می شوند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری