مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»


شماره ۷۶۲۲۹                                       ۱۳۹۷/۲/۲۳

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای فرآیند مقرر در تبصره ذیل ماده۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، موافقت نمود:

۱ـ به منظور تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمان های بین المللی، «سازمان ملی مهاجرت کشور»، با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می گردد.

وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب قانون مشخص می شود.

تبصره: سازمان از نظر استقلال تشکیلاتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد شد.

۲ـ وزارت کشور لایحه تشکیل سازمان مذکور را با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با مأموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارائه کند.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ جمشید انصاری