طرح زمینه های ارتباطی دانشگاه و صنعت

‌طرح زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت
1361.02.12 - 15674 - 1361.02.30 - 112
&‌آب و نیرو - آموزش عالی - پست و تلگراف و تلفن - راه و ترابری - سازمانهای دولتی
- صنایع - کار - مسکن - معادن - نفت و گاز
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.2.12 طرح زمینه‌های ‌ارتباطی دانشگاه و صنعت را به
شرح پیوست تصویب نمودند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
[z]‌زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت
‌مقدمه:
‌از جمله ویژگی‌های نظام پیشنهادی دانشگاه‌های فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی
ارتباطی دانشگاه و صنعت است که ضرورت آن برای هیچ یک از‌صاحبنظران صنایع و
دانشگاهیان پوشیده نبوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. دانشجو در آموزش تئوری و
حتی عملی گذشته ارتباطی بین موضوعات‌فنی با کاربرد واقعی آنها را به طور ملموس
احساس نمی‌کرد و اغلب به مطالب درسی، انتزاعی و غیر منطبق با واقعیات صنعتی
می‌نگریست و بالطبع این طرز‌نگرش زمینه‌های بی‌علاقه‌گی و ذهنی‌گرائی را در او
تقویت می‌کرد. آموزش به گونه‌ای بود که دانشجو امکان آشنائی کافی با مصادیق واقعی
موضوعات مطرح‌شده در کلاس را نداشت و نتیجتاً بعد از فراغت از تحصیل و ورد به بازار
کار محیط را بسیار غریبه می‌یافت و جرأت عمل لازم برای تسلط بر تکنیک به کار
رفته‌در ماشین‌آلات و سیستم‌ها از او سلب شده به طوری که همیشه مقهور آنها می‌گشت
از طرف دیگر غالب صنایع کشور وابسته به بیگانه و در دست سرمایه‌داران‌درباری بوده
که تمایلی به ایجاد ارتباطی اصولی با دانشگاه‌ها به دلائل گوناگون نظیر انحصارطلبی
سوء استفاده‌های کلان و... را نداشتند علاوه بر این در صورت‌احتیاجات علمی و
مشکلات صنعتی آنها را از طر
یق مشاورین خارجی برطرف می‌نمودند. گروه فنی و مهندسی ستاد انقلاب فرهنگی از ابتدا
به این امر مهم‌یعنی ارتباط صحیح و اصولی دانشگاه‌ها و صنایع توجه خاصی داشت به
طوری که نتایج بحث‌ها و بررسی‌های خود را در قالب طرح ارتباط دانشگاه و صنعت‌که
شامل زمینه‌های ارتباطی و تشکیلات لازم به منظور تحقق بخشیدن به اهداف ارتباطی است
ارائه می‌نماید.
1 - زمینه‌های ارتباطی
‌زمینه‌های ارتباطی دانشگاه و صنعت عبارتند از:
‌الف: خدمات فنی و مشاوره
ب: تحقیقات صنعتی مورد نیاز طرح‌ها
ج: آموزش عمل دانشجویان در مراکز صنعتی
‌د: بازآموزی شاغلین و متخصصین صنایع
ه: همکاری اعضاء هیأت علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های
اجرائی و کارهای مطالعاتی.
‌و: همکاری صاحبنظران و متخصصین صنایع در امر تدریس در دانشگاه‌ها.
‌ز: هماهنگی نمودن میزان فعالیت کمی و کیفی دانشگاه‌ها با نیازهای نیروی انسانی
متخصصین صناعی.
2 - تشکیلات لازم
1 - 2 - دفتر ارتباط با دانشگاه
‌این دفتر در هر یک از وزارتخانه‌های نفت، صناعی، معادن، نیرو، راه، مسکن و
شهرسازی، کار و امور اجتماعی پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه‌تشکیل
شده و وظائف آن به قرار زیر است:
‌الف - بررسی وضعیت صناعی مربوط (‌حداقل سالی یک بار) در موارد زیر:
1 - امکانات جذب کارآموز و کارورز در صنایع و مراکز مختلف و تعیین تعداد محل آن.
2 - برآورد نیازهای صنایع منطقه نیروی انسانی متخصص، بازآموزی شاغلین در صنعت و
پروژه‌های صنعتی.
3 - تعیین امکانات، تعداد و محل گذراندن دوره‌های "‌فرصت تحقیقاتی و بازآموزی" بری
اعضاء هیأت علمی در صنایع.
4 - نوع و میزان کارآئی فارغ‌التحصیلان شاغل در صنایع منطقه.
ب - انعکاس سیاستهای صنعتی وزارتخانه مربوط به صنایع مربوطه و به دفتر ارتباط با
صنعت.
ج - ارجاع پروژه‌های فنی و تحقیقاتی صنایع مربوطه به دفتر ارتباط با صنعت.
‌د - ارائه پیشنهادات و گزارش فعالیتهای مشترک دانشگاه‌ها و صنایع به وزیر مربوط.
ه - ارتباط با سایر دفاتر ارتباط با دانشگاه وزارتخانه‌ها در مورد پروژه‌های مشترک
و امور و نظائر آن.
‌و - بررسی مستمر میزان نیاز کمی و کیفی صنایع مربوط به فارغ‌التحصیلان فنی و
گزارش سالانه آن به دفتر ارتباط با صنعت.
‌ز - ایجاد تسهیلات در امر بهره‌گیری صنایع و دانشگاه‌ها از امکانات یکدیگر.
ح - پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم وزارتخانه مربوطه در امر تسهیل ارتباطات
با دانشگاه‌های فنی.
ط - ارائه میزان امکانات سالیانه صنایع مربوطه از نظر جذب کارآموز و امور مشابه به
دفتر ارتباط با صنعت.
2 - 2 دفتر ارتباط با صنعت
‌این دفتر در وزارت فرهنگ و آموزش عالی تشکیل شده و وظائف آن به قرار زیر است:
‌الف - انعکاس سیاستهای صنعتی دولت به دانشگاه‌های فنی و مهندسی.
ب - تصمیم در مورد پروژه‌های پیشنهادی دفاتر ارتباطی وزارتخانه‌ها و ارجاع آنها به
دانشگاه‌های فنی و پیگیری آن.
ج - ایجاد تسهیلات لازم در امر بهره‌گیری صنایع و دانشگاه‌ها از امکانات یکدیگر به
کمک دفاتر ارتباطی وزارتخانه‌ها.
‌د - دریافت گزارشات فعالیتهای مشترک دانشگاه‌ها و صنایع از دانشگاه‌ها و ارائه
پیشنهادات به وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه - دریافت مستمر میزان نیازهای کمی و کیفی صنایع به نیروی انسانی متخصص از دفاتر
ارتباطی وزارتخانه‌ها و تنظیم و ارجاع آن به کمیته‌های تخصصی‌برنامه‌ریزی در وزارت
فرهنگ و آموزش عالی.
‌و - ایجاد هماهنگی بین فعالیت دانشگاه‌ها و صنایع به پیشنهاد و همکاری دفاتر
ارتباطی وزارتخانه‌های ذیربط.
‌ز - پیشنهاد آیین‌نامه و مقررات لازم به وزیر فرهنگ در امر تسهیل ارتباط با
صنایع.
‌تبصره 1: استفاده دانشجویان از امکانات رفاهی صنایع و میزان حقوق دریافتی از آنها
طبق آیین‌نامه جداگانه‌ای که وزارت علوم تهیه و به تصویب هیأت دولت‌خواهد رسید
پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 - نحوه همکاریها، تأمین هزینه پروژه‌های تحقیقاتی، حق‌الزحمه اضافه کار
افراد دانشگاهی طبق آیین‌نامه‌ای که توسط دفتر ارتباط با صنعت و در‌چهارچوب قوانین
کشوری تهیه خواهد شد انجام می‌گیرد.
ح - دریافت مستمر میزان امکانات صناعی جهت کارآموزیهای دانشجویان از دفاتر ارتباطی
وزارتخانه و تنظیم و ارجاع آن به دانشگاه‌های فنی و مهندسی.
3 - 2 - دفتر دانشگاهی ارتباطی با صنایع
‌این دفتر در هر دانشگاه تشکیل شده و وظائف آن به شرح زیر است:
‌الف - بهره‌گیری از امکانات صنایع برای آموزش دانشجویان.
ب - تأیید یا رد اعتبار سوابق کار و کارآموزی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دانشگاه.
‌تبصره - ارزشیابی میزان فراگیری داوطلبان در مدت کارورزی به عهده اساتید کارآموزی
است.
ج - صدور معرفی‌نامه لازم به دانشجویان و کارکنان علمی و فنی جهت مراجعه به مراکز
صنعتی.
‌د - پیگیری جهت تعیین محل کارآموزیهای مورد احتیاج دانشگاه از طریق ارتباط با
دفتر ارتباط با صنعت.
ه - پیگیری تشکیل کلاسهای بازآموزی شاغلین صنایع در دانشگاه.
‌و - پیگیری ارائه خدمات فنی و مشاوره توسط دانشگاهیان برای صناعی.
‌ز - پیگیری انجام تحقیقات مورد نیاز صناعی.
ح - دریافت پروژه‌های پیشنهادی صنایع از دفتر ارتباط با صنعت و ارائه آن به
قسمتهای مربوطه.
ط - دریافت گزارش پیشرفت کار پروژه به طور مرتب از قسمتهای مربوطه و ارسال آن برای
دفتر ارتباط با صنعت.
ی - جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد صناعی و انتقال آن به دانشگاهیان.
ک - سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با وظائف دفاتر ذیربط تشکیلات مناسب را
تهیه خواهد نمود.