اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

شماره۳۸۹۱۵/ت۵۵۴۸۱هـ                                          ۱۳۹۷/۴/۲
اصلاح اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۳۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۱۴/۳۳۱۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۰۲۸/ت۵۴۳۰۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۱)، عبارت «در مورد وجوهی که صندوق از محل درآمد عمومی دریافت می نماید رعایت مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ الزامی است.» اضافه می شود.

۲ـ در بند (ب) ماده (۲۲)، عبارت «بند (پ) ماده (۲۴) قانون» به عبارت «بند (پ) ماده (۴) قانون» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری